میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای


صفحه اول

لیست خدمات قابل ارائه

خدمات مشترکین
شناسه خدمت - عنوان خدمت بستر ارائه خدمت نظرسنجی و مستندات
{{row.ServiceNum}} - {{row.ServiceTitle}}    
خدمات غیر مشترکین
شناسه خدمت - عنوان خدمت بستر ارائه خدمت نظرسنجی و مستندات
{{row.ServiceNum}} - {{row.ServiceTitle}}    

آمار و اطلاعات
مجموع درخواست های ثبت شده: {{scop.statistics ? scop.statistics.RequestCount : 0}} درخواست
درخواست های نهایی شده: {{scop.statistics ? scop.statistics.FinalCount : 0}} درخواست