میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

صفحه اول > کارتابل
کارتابل ارجاعات

عنوان خدمت کد پیگیری وضعیت جاری ارجاع کننده دریافت کننده موضوع ارجاع زمان ارجاع نشان شده مشاهده
{{row.ServiceTitle}} {{row.FollowCode}} {{row.CurrentState}} {{row.User}} {{row.Title}} {{row.SendDate}}
{{row.SendTime}}
{{row.ViewDate}}
{{row.ViewTime}}
{{lang.record_notfound}}
تعداد کل: {{pg.allRowCount}}