میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

صفحه اول > مدیریت دسترسی های کارتابل
مدیریت دسترسی های کارتابل

خدمت کاربر وضعیت های مجاز کارشناس اصلی
{{row.ServiceName}} {{row.UserFullName}} {{row.States.length}} از {{row.StateList ? row.StateList.length : 0}} وضعیت
{{lang.record_notfound}}
تعداد کل: {{pg.allRowCount}}