میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

صفحه اول > رسیدگی به درخواست های مراجعین > مشاهده کارنامه آماری برق منطقه ای
مشاهده کارنامه آماری برق منطقه ای
شرح خدمت: شرکت برق منطقه‌ای گزارش عملکرد خود در طول سال را در قالب کارنامه آماری برق منطقه‌ای به منظور اطلاع عموم بر روی سایت شرکت منتشر می نمایند.
مدارک لازم برای انجام خدمت: -
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: در لحظه
تعداد مراجعه حضوری: 0
مراحل خدمت:
  1. درخواست کارنامه آماری شرکت
  2. دریافت کارنامه آماری شرکت
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت): مشاهده