میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

مدیریت درخواست ها
# کد پیگیری خدمت درخواست کننده تاریخ درخواست وضعیت درخواست
{{row.RowNum}} {{row.FollowCode}} {{row.ServiceTitle}} {{mob_format(row.Mobile)}} {{row.DateTime}} {{row.StateCaption}}
{{lang.record_notfound}}
تعداد کل: {{pg.allRowCount}}