میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

صفحه اول > مدیریت خدمات
مدیریت خدمات
شناسه خدمت عنوان خدمت کد سیستمی نوع خدمت مدت انجام فعال مرتبط با سیستم داخلی
{{lang.record_notfound}}
تعداد کل: {{pg.allRowCount}}