میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

مدیریت نظرسنجی ها
# خدمت کد پیگیری درخواست کننده تاریخ درخواست
{{row.RowNum}} {{row.ServiceTitle}} {{row.FollowCode}} {{mob_format(row.Mobile)}} {{row.DateTime}}
{{lang.record_notfound}}
تعداد کل: {{pg.allRowCount}}