میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

صفحه اول > مدیریت کاربران
مدیریت کاربران

نام کامل نام کاربری نقش موبایل فعال
{{i + 1}} {{row.FullName}} {{row.urnsa}} {{row.RoleName}} {{row.Mobile}}
{{lang.record_notfound}}
تعداد کل: {{pg.allRowCount}}