میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

صفحه اول > مدیریت نقش ها
مدیریت نقش ها

عنوان نقش دسترسی ها سرویس های مجاز
{{i + 1}} {{row.RoleName}} [کاربران] [پیمانکاران] [درخواست ها] [تغییر وضعیت] [اطلاع رسانی] [خدمت ها] {{row.Services.length}} سرویس
{{lang.record_notfound}}
تعداد کل: {{pg.allRowCount}}